Writing when a sicha was said at the end of every sicha in Lekutei Sichos.

Ha’aros • Notes

בהמשך למה שסיפר הרב י״ל שפירא, להוסיף קצת תבלין; כמדומני ששמעתי מהרב שפירא עצמו, שזה הי׳ ליקוט שיחה לשבת בראשית תשלא, שאז התחיל עוד הפעם הוצאת הליקוט מידי שבוע, ואז חשבו שאולי לא צריך תאריך השיחה. וע״ז הרבי הוסיף בסוף ההגה על השיחה כזה ( )